Tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 MTJAC01 Giám đốc Vật tư thiết bị 01 Toàn thời gian Hà Nội 31/07/2018
1 MTJAC01 Giám đốc Vật tư thiết bị 01 Toàn thời gian Hà Nội 31/07/2018
1 MTJAC01 Giám đốc Vật tư thiết bị 01 Toàn thời gian Hà Nội 31/07/2018
1 MTJAC01 Giám đốc Vật tư thiết bị 01 Toàn thời gian Hà Nội 31/07/2018
1 MTJAC01 Giám đốc Vật tư thiết bị 01 Toàn thời gian Hà Nội 31/07/2018